3 Mart 2015 Salı

Rails 2015 B2

www.railstutorial.org adresinden 2. bölüm.

Bu sefer Rails özelliklerini tanımak için bir oyuncak uygulama. Kullanıcıların mikro gönderiler yazdığı bir site, minicik twitter.

rails new komutu kullanarak uygulamamızı üretelim (Cloud 9 üzerinde uygulama geliştirme hakkında önceki bölümü okuyabilirsiniz) :
$ rails _4.2.0_ new toy_app
$ cd toy_app/
Ve uygulama dosyalarımız otomatik olarak üretildikten sonra gemfile içeriğini kullanacağımız gem listesine göre değiştiriyoruz (toy_app/Gemfile):
source 'https://rubygems.org'

gem 'rails',    '4.2.0'
gem 'sass-rails',  '5.0.1'
gem 'uglifier',   '2.5.3'
gem 'coffee-rails', '4.1.0'
gem 'jquery-rails', '4.0.3'
gem 'turbolinks',  '2.3.0'
gem 'jbuilder',   '2.2.3'
gem 'sdoc',     '0.4.0', group: :doc

group :development, :test do
 gem 'sqlite3',   '1.3.9'
 gem 'byebug',   '3.4.0'
 gem 'web-console', '2.0.0.beta3'
 gem 'spring',   '1.1.3'
end

group :production do
 gem 'pg',       '0.17.1'
 gem 'rails_12factor', '0.0.2'
end

Geliştirme esnasında kullanmayacağımız production grubu gemler hariç yüklemek için komut satırında:
$ bundle install --without production
yazarak gereken gemlerin yüklenmesini sağlıyoruz.

Şimdi, ilk modelimiz (veri tablomuz) kullanıcılar için, "users" modelinin tamsayı bir id sütunu, string bir name sütunu ve yine string bir email sütunu var:
İkinci modelimiz ise mikro gönderiler için, "microposts" modelinin de tamsayı bir id sütunu var, gönderinin yer aldığı text bir content sütunu var, ve son olarak mikro gönderiyi yazan kullanıcının "users" modelindeki id değerini içeren tamsayı bir user_id sütunu var:

Rails'in en güzel yanlarından biri scaffolding ile kullanıcılar modelimizi oluşturuyoruz:
$ rails generate scaffold User name:string email:string
   invoke active_record
   create  db/migrate/20140821011110_create_users.rb
   create  app/models/user.rb
   invoke  test_unit
   create   test/models/user_test.rb
   create   test/fixtures/users.yml
   invoke resource_route
    route  resources :users
   invoke scaffold_controller
   create  app/controllers/users_controller.rb
   invoke  erb
   create   app/views/users
   create   app/views/users/index.html.erb
   create   app/views/users/edit.html.erb
   create   app/views/users/show.html.erb
   create   app/views/users/new.html.erb
   create   app/views/users/_form.html.erb
   invoke  test_unit
   create   test/controllers/users_controller_test.rb
   invoke  helper
   create   app/helpers/users_helper.rb
   invoke   test_unit
   create    test/helpers/users_helper_test.rb
   invoke  jbuilder
   create   app/views/users/index.json.jbuilder
   create   app/views/users/show.json.jbuilder
   invoke assets
   invoke  coffee
   create   app/assets/javascripts/users.js.coffee
   invoke  scss
   create   app/assets/stylesheets/users.css.scss
   invoke scss
   create  app/assets/stylesheets/scaffolds.css.scss
id sütunu zaten her modele otomatik eklenmekte, string olan name ve email sütunlarını da biz komut satırında tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi scaffolding gereken tüm dosyaları otomatik olarak oluşturdu. Modelimizin veri tabanına birleştirilmesi için migrate işlemi yapıyoruz:
$ bundle exec rake db:migrate
== CreateUsers: migrating ====================================================
-- create_table(:users)
  -> 0.0017s
== CreateUsers: migrated (0.0018s) ===========================================
 Şimdi server'ı çalıştırıp bir bakalım:
$ rails server -b $IP -p $PORT  # Eğer Cloud9 değil kendi PCnizdeyseniz `rails server` yeterli
MVC yapıda kullanıcılar için üretilen sayfaların değişik görevleri var. Bunlara bir göz atalım:
URLActionAmacı
/usersindextüm kullanıcıları listeleyen sayfa
/users/1showid'si 1 olan kullanıcıyı gösteren sayfa
/users/newnewyeni bir kullanıcı belirlemek için sayfa
/users/1/editeditid'si 1 olan kullanıcının bilgilerini düzenleme sayfası 
uygulamamızın root sayfasını kullanıcı listesine yönlendirmek için config/routes.rb dosyasına şu satırları ekleyelim:
Rails.application.routes.draw do
 resources :users
 root 'users#index'
 .
 .
 .
end
Artık uygulamamız Rails karşılama sayfasını değil , kullanıcı listesi sayfasını ana sayfa olarak göstermeye başlayacaktır.

MVC (Model View Controller) yapının Controller tarafında ise app/controllers/users_controller.rb dosyası var:
class UsersController < ApplicationController
 .
 .
 .
 def index
  .
  .
  .
 end

 def show
  .
  .
  .
 end

 def new
  .
  .
  .
 end

 def edit
  .
  .
  .
 end

 def create
  .
  .
  .
 end

 def update
  .
  .
  .
 end

 def destroy
  .
  .
  .
 end
end
Gördüğünüz gibi modelimiz üzerinde yapılacak her işlem için bir sayfa olduğu gibi hepsine karşılık gelen metodlar tanımlanmış. Sayfaların dışında create, update ve destroy metodları var bunlar bir sayfa yayınlamıyor, sadece model üzerinde işlem yapıyorlar.

Bu metodların her birinin bir HTTP request karşılığı var:
HTTP requestURLActionAmaç
GET/usersindextüm kullanıcıları listeler
GET/users/1showid'si 1 olan kullanıcıyı gösterir
GET/users/newnewyeni kullanıcı tanımlama sayfasını açar
POST/userscreateyeni kullanıcıyı kaydeder
GET/users/1/editeditid'si 1 olan kullanıcı bilgileri düzenleme sayfasını açar
PATCH/users/1updateid'si 1 olan kullanıcının bilgilerini değiştirir
DELETE/users/1destroyid'si 1 olan kullanıcı kaydını siler

Users controller ve User model arasındaki ilişkiyi anlamak için
class UsersController < ApplicationController
 .
 .
 .
 def index
  @users = User.all
 end
 .
 .
 .
end
index metodu tüm kullanıcıları veri tabanından sorgular ve @users değişkenine yerleştirir. MVC'nin V'si yani view ile de bu bilgi index sayfasında yayınlanır. app/views/users/index.html.erb dosyasına bakalım:
<h1>Listing users</h1>

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th>Name</th>
   <th>Email</th>
   <th colspan="3"></th>
  </tr>
 </thead>

<% @users.each do |user| %>
 <tr>
  <td><%= user.name %></td>
  <td><%= user.email %></td>
  <td><%= link_to 'Show', user %></td>
  <td><%= link_to 'Edit', edit_user_path(user) %></td>
  <td><%= link_to 'Destroy', user, method: :delete,
                   data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>
 </tr>
<% end %>
</table>

<br>

<%= link_to 'New User', new_user_path %>
İşte bu dosya da @users değişkenindeki verileri bir tablo halinde HTML'e dönüştürür.

İyi güzel de bu User kaynaklarında zayıf noktalar var:

 1. Veri doğrulaması yok = Boş bir isim girilebilir ya da uyduruk bir email girilmiş olabilir.
 2. Şifre koruması yok
 3. Testleri yok = Scaffolding basit testleri üretir ama veri doğrulaması gibi ayrıntılara test hazırlamaz.
 4. Stil ya da yerleşim dosyaları yok
 5. Anlaşılabilirlik yok = Eğer scaffolding'in ürettiği kodları anlayabiliyorsanız zaten bu kitabı okumanıza gerek kalmamıştır.

Sıra geldi mikro gönderilere, önce Micropost kaynaklarını üretelim:
$ rails generate scaffold Micropost content:text user_id:integer
   invoke active_record
   create  db/migrate/20140821012832_create_microposts.rb
   create  app/models/micropost.rb
   invoke  test_unit
   create   test/models/micropost_test.rb
   create   test/fixtures/microposts.yml
   invoke resource_route
    route  resources :microposts
   invoke scaffold_controller
   create  app/controllers/microposts_controller.rb
   invoke  erb
   create   app/views/microposts
   create   app/views/microposts/index.html.erb
   create   app/views/microposts/edit.html.erb
   create   app/views/microposts/show.html.erb
   create   app/views/microposts/new.html.erb
   create   app/views/microposts/_form.html.erb
   invoke  test_unit
   create   test/controllers/microposts_controller_test.rb
   invoke  helper
   create   app/helpers/microposts_helper.rb
   invoke   test_unit
   create    test/helpers/microposts_helper_test.rb
   invoke  jbuilder
   create   app/views/microposts/index.json.jbuilder
   create   app/views/microposts/show.json.jbuilder
   invoke assets
   invoke  coffee
   create   app/assets/javascripts/microposts.js.coffee
   invoke  scss
   create   app/assets/stylesheets/microposts.css.scss
   invoke scss
  identical  app/assets/stylesheets/scaffolds.css.scss
ardından veritabanında değişikliklerimizi migrate ile uygulayalım:
$ bundle exec rake db:migrate
== CreateMicroposts: migrating ===============================================
-- create_table(:microposts)
  -> 0.0023s
== CreateMicroposts: migrated (0.0026s) ======================================
Aynı User kaynaklarında olduğu gibi gereken dosyalarımız otomatik olarak üretildi. Birkaç yeni kullanıcı tanımlayalım, sonra da ilk mikrogönderimizi tanımlayalım:

Mikrogönderinin mikro olmasını sağlamak için, 140 karakterle sınırlayalım (Twitter stayl) app/models/micropost.rb:
class Micropost < ActiveRecord::Base
 validates :content, length: { maximum: 140 }
end

Biraz İngilizce bilenler kod satırından ne iş yaptığını anlayabilir. Şimdi 140 karakterden uzun bir gönderi yazarsanız kayıt girilmeyip hata mesajı dönecektir.

Bu Rails'i icat edenlerin biraz değişik insanlar olduğuna bir kanıt da modeller arası ilişki tanımlamaları. Mesela bir kullanıcının birçok gönderisi olabilir app/models/user.rb:
class User < ActiveRecord::Base
 has_many :microposts
end
ve bir gönderi tek bir kullanıcıya aittir app/models/micropost.rb:
class Micropost < ActiveRecord::Base
 belongs_to :user
 validates :content, length: { maximum: 140 }
end
Nasıl? nerdeyse saf İngilizce cümleler. Şimdi biraz da Rails Konsol ile modellerimize bakalım:
$ rails console
>> first_user = User.first
=> #<User id: 1, name: "Ümit Kayacık", email: "ujk7107@gmail.com",
created_at: "2015-02-27 21:05:37", updated_at: "2015-02-27 21:05:37">
>> first_user.microposts
=> [#<Micropost id: 1, content: "İlk mikro gönderi", user_id: 1, created_at:
"2015-02-27 21:25:48", updated_at: "2015-02-27 21:25:48">, #<Micropost id: 2, 
content: "İkinci gönderi", user_id: 1, created_at: "2015-02-27 21:26:28", 
updated_at: "2015-02-27 21:26:28">]
>> micropost = first_user.microposts.first  # Micropost.first yazsanız da olurdu.
=> #<Micropost id: 1, content: "İlk mikro gönderi", user_id: 1, created_at:
"2015-02-27 21:25:48", updated_at: "2015-02-27 21:25:48">
>> micropost.user
=> #<User id: 1, name: "Ümit Kayacık", email: "ujk7107@gmail.com",
created_at: "2015-02-27 21:05:37", updated_at: "2015-02-27 21:05:37">
>> exit


Bu uygulamada tanımladığımız iki modelimiz de ActiveRecord::Base nesnesinden türetilmiş olduğu için bu nesnenin tüm özelliklerini artı bizim model tanımına eklediğimiz özellikleri içerir:
class Micropost < ActiveRecord::Base
 belongs_to :user
 validates :content, length: { maximum: 140 }
end
hiyerarşi şu şekildedir:

Kontrolör hiyerarşisi biraz daha karmaşıktır. Önce ActionController::Base   sınıfından  ApplicationController  sınıfı üretilir ve bu sınıftan uygulamamızın modellerine ait kontrolörler üretilir. Bu sayede ApplicationController üzerinde yapacağımız tüm modifikasyonlar diğer modellerin kontrolörlerinde ortak olarak kullanılacaktır:


Eh bişeyler daha öğrenirken sizede anlatmaya çalıştım , ama uygulamalar hala çok zayıf, daha bir sürü eksik var:

 • Yerleşim ve stiller yok
 • Statik tanımlı sayfalar yok ("Ana Sayfa" veya "Hakkında" gibi)
 • Kullanıcı şifresi yok
 • Kullanıcı profil resmi yok
 • Şifreli giriş yok
 • Güvenlik sıfır
 • Kullanıcı ile gönderisini otomatik bağlama yok
 • "follow"lama yok
 • Mikrogönderi "feed" yok
 • Bişey ifade edecek testleri yok
 • Şu anda programcıya bişey ifade etse de kullanıcı açısından hiçbir şey değilHiç yorum yok:

Yorum Gönder